هنر ننوشتن
46 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 (9 صفحه - از 253 تا 261)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ننوشتن به اندازه نوشتن، هنر است؛ با این تفاوت که دومی هنر آشکار است و اولی هنر پنهان. آنکه می‌داند چه ننویسد و چرا ننویسد، به اندازه آنکه می‌داند چه بنویسد و چرا بنویسد، هنرمند است. مقاله حاضر بر آن است که نشان دهد گاه ننوشتن و قلم را از چرخیدن بر روی کاغذ بازداشتن، چه اندازه سودمند و فایده‌رسان است. تمامیت مقاله در پی آن است که موءلفان را هشدار دهد و مواقع خطر و خطا را بنمایاند. در مقاطعی از مقاله درباره آفات نویسندگی سخن می‌رود؛ آفات و آسیب‌هایی که ناشی از نابلدی نویسندگان تازه‌کار و خام‌اندیش است. در این میان بیش از همه به سرقت و تقلید و کلیشه‌گویی می‌پردازد. واژگان کلیدی: نویسندگی، تقلید، ابداع، انتحال (سرقت ادبی).