حقوق خواننده، توصیه هایی به نویسندگان و ناشران
48 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 (15 صفحه - از 274 تا 288)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قلمرو حقوق، محدود به احکام و قواعد فقهی ـ حقوقی نیست؛ بلکه بسیاری از عرصه‌های دیگر را که سخنی از آنها در مباحث و کتب حقوقی نیامده است، در بر می‌گیرد. همان‌گونه که هر روز، یکی دیگر از پایه‌های حقوقی انسان کشف و احیانا مراعات می‌گردد، مقاله حاضر نیز بخشی از حقوق انسان را کاویده و آشکار کرده است که گویا تاکنون توجه چندانی بدان نمی‌شده است: حقوق خواننده. خواننده، به ازای هزینه و عمری که صرف خرید و مطالعه یک اثر می‌کند، حقوقی برگردن نویسنده و ناشر پیدا می‌کند که مع الاسف تاکنون از این حق مسلم، چندان سخن و فریادی به میان نیامده است. خواننده، حداقل نسبت به سه لایه هر کتابی که به دست می‌گیرد و می‌خواند، حق پیدا می‌کند: لایه‌های پژوهش، نگارش و ویرایش. آنچه پیش رو دارید، می‌کوشد حقوق خواننده را نسبت به ابعاد مختلف کتاب، بسنجد و کم وکیف آن را آشکار نماید. در پایان نیز نویسندگان و ناشران را توصیه می‌کند که بیش از پیش حقوق مادی و معنوی خواننده را مراعات کنند. واژگان کلیدی: حقوق، نشر، کتاب، نویسندگی، تبلیغ.